Asiantuntijat
Karina Jutila
johtaja, yhteiskuntatieteiden tohtori
050 5515 361

Osaamisalueita:
Demokratia, tasa-arvo, osallisuus, valta ja politiikan prosessit

Haluan ymmärtää yhteiskuntaa ja aikamme ilmiöitä. Hoidan e2 Tutkimuksen kumppanuuksia, media- ja vaikuttajasuhteita, rahoituksia sekä loikkaamme eteenpäin.

Tutkimus voi palvella päätöksentekoa nykyistä paremmin, näin uskon. Innostun yli sektorirajojen ulottuvasta yhteistyöstä ja rakentavasta otteesta. Hyvä kestävä tulevaisuus edellyttää monitieteistä tietoa ja keskinäistä ymmärrystä. Niiden eteen työskentelen.

Mari K. Niemi
tutkimusjohtaja, dosentti, valtiotieteiden tohtori
+44 773 7161 944

Osaamisalueita:
Sidosryhmäyhteistyö, tutkimushankkeiden ja kumppanuuksien rakentaminen ja johtaminen, tiedeviestintä ja poliittinen viestintä

Ratkaisujen kehittäminen yhdessä innostaa minua. Taustani on poliittisessa historiassa, mutta otteeni on tulevaisuuteen suuntaava. Juuri nyt minua kiinnostavat uusien teknologioiden ja innovaatioiden tarjoamat mahdollisuudet yhteiskunnan uudistamisessa.
Työni ytimessä ovat tutkimuksen, yrityselämän ja julkisen sektorin vuorovaikutuksen vahvistaminen ja kansainvälisyys.

Siirryin e2Tutkimukseen Vaasan yliopiston InnoLabin johtajan tehtävästä. Sitä ennen työskentelin viisi vuotta vierailevana tutkijana yliopistoissa Skotlannissa, Ruotsissa ja Espanjassa.
Keskeisimmät luottamustoimeni: Suomen Lontoon Instituutin hallitus (jäsen); Väinö Tannerin Säätiön hallitus (jäsen). Olen myös 234. Maanpuolustuskurssin oltermanni.

Kaisa Karttunen
Ohjelmajohtaja, maatalous- ja metsätieteiden tohtori
040 7018 129

Osaamisalueita:
Ilmasto-, ruoka- ja kehityskysymykset, vaikuttajaviestintä

Pohdin ruokaturvaa ja ruokajärjestelmiä paikalliselta tasolta maailman tasolle. Ilmasto- ja muut ympäristö- ja kestävyysasiat risteävät ruokakysymyksiä monessa kohtaa. Yhä tärkeämmäksi tulee myös kokonaisuuksien ymmärtäminen. Maailmassa kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Jenni Simonen
Ohjelmajohtaja, valtiotieteiden tohtori
050 3465 021

Osaamisalueita:
Laadulliset menetelmät, nuoret, sukupolvet, osallisuus, dialogi

Olen kiinnostunut kulttuurisista ja yhteiskunnallisista ilmiöistä ja teen tutkimusta niiden ymmärtämiseksi. Tutkimustaustani on THL:ssä akateemisessa ja sektoritutkimuksessa. Koen, että yhteiskunnan ymmärtämiseen tarvitaan laadullista ja määrällistä tutkimusotetta.
Tavoittelen yhteiskuntaa, jossa kaikki pysyvät riittävästi mukana ja jossa kuilut eri ryhmien välillä eivät kasva liian suuriksi. Siksi olen motivoitunut tarkastelemaan eri ryhmien kokemuksia ja etsimään dialogia niiden välille.

Ville Pitkänen
Vanhempi tutkija, dosentti, valtiotieteiden tohtori
040 7770 869

Osaamisalueita:
Mediatutkimus, poliittinen viestintä,
kampanjointi, asenne- ja arvotutkimukset, identiteetit

Yhteiskunnan muutosvauhti on koko ajan kiihtynyt. Suomalaisten pulssilla pysyminen on yhä tärkeämpää ja haluan omalta osaltani olla lisäämässä ymmärrystä monimutkaistuvasta toimintaympäristöstämme. Viimeaikaiset tutkimukseni ovat käsitelleet monipuolisesti suomalaisten arvoja ja asenteita. Erityisesti innostun vaaleista, sillä ne ovat kenties tinkimättömin mittari suomalaisten tunnoista.

Jussi Westinen
tutkija, valtiotieteiden tohtori
040 8335 799

Osaamisalueita:
Tilastolliset menetelmät, vaalit, vaalitilastot, asenne- ja arvotutkimukset, jakolinjat, identiteetit

Olen taustaltani vaalitutkija. Erityisosaamistani ovat arvoja ja asenteita ja yhteiskunnallista osallistumista koskeva tutkimus sekä tilastolliset menetelmät. Väittelin Åbo Akademista valtiotieteiden tohtoriksi (VTT) aiheenani poliittiset jakolinjat 2000-luvun Suomessa. Erilaiset yhteiskunnalliset ilmiöt ja niiden monisyisyys kiinnostavat ja innostavat.
Lisäksi olen loputtoman lumoutunut tilastoista: erityisesti kuntia ja valtioita koskevista.

Aino Heikkilä
hallintopäällikkö, yhteiskuntatieteiden maisteri
044 3028 727

Osaamisalueita:
Etnografia ja menetelmien yhteiskäyttö, sosiaalinen ja kulttuurinen moninaisuus, moniarvoisuus, viestintä ja sidosryhmätyö

Yhteiskunnan muutoksissa tulee vaalia oikeudenmukaisuutta. Siihen tarvitaan erilaisten näkökulmien ymmärtämistä ja huomioon ottamista. Työskentelen e2 Tutkimuksessa tasa-arvon ja osallisuuden kysymysten parissa. Meneillään olevassa kolmiosaisessa tutkimushankkeessa selvitämme sukupolvien, erityisesti nuorten ja keski-ikäisten, näkemyksiä työstä ja toimeentulosta, hyvinvointiyhteiskunnan instituutioista sekä siitä, mistä hyvä elämä rakentuu.

Anni Savikurki
Asiantuntija, maatalous- ja metsätieteiden maisteri
040 8344 829

Osaamisalueita:
Ruokaturva, kestävät ruokajärjestelmät, kehityspolitiikka, kansainväliset hankkeet, vaikuttajaviestintä

Ihannemaailmassani maatalous on sopusoinnussa ympäristön kanssa ja tuottaa kestävää ruokaturvaa kaikille.

Tällaisen maailman saavuttaminen vaatii eri tekijöiden välisten yhteyksien ymmärtämistä ja systeemistä ajattelua. Ruokajärjestelmätarkastelu valottaa yhteyksiä ympäristön sekä ihmisten ravitsemuksen ja toimeentulon välillä. STN-rahoitteisessa Reilu Ruokamurros -hankkeessa tutkimme ja tuemme reilua siirtymää kohti ilmastoviisasta ruokajärjestelmää.

Marjatta Selänniemi
Vanhempi asiantuntija, maatalous- ja metsätieteiden maisteri
0503651481

Osaamisalueita:
Ruoka- ja kehityskysymykset, vaikuttajaviestintä ja organisaatioiden muutosprosessien tukeminen

Ruokaan, ruuantuotantoon ja kehitykseen liittyvät kysymykset ovat olleet keskeisiä teemoja työssäni sekä Suomessa että ulkomailla. Olen työstänyt näihin teemoihin liittyviä kysymyksiä niin yksityisen sektorin, valtionhallinnon, kolmannen sektorin kuin myös kansainvälisen tutkimuslaitoksen näkökulmasta.

Ruoka- ja kehityskysymykset ovat kokonaisvaltaisia ja niihin liittyviä päätöksiä tehdään kaikkialla maailmassa. Hahmotan ruokajärjestelmät moniulotteisina kokonaisuuksina, joissa kaikki vaikuttaa kaikkeen, vaikkakin ratkaisut tehdään paikallisesti. Erilaisia näkemyksiä kunnioittava keskustelu ja tutkittuun tietoon nojaava päätöksenteko luovat hyvät edellytykset positiiviselle kehitykselle.

Haluan tukea yhteiskuntaa käyttämään uusinta tietoa ja soveltamaan sitä käytäntöön. Siksi panostan erityisesti tieteellisen tiedon esittämiseen helposti ymmärrettävässä ja omaksuttavassa muodossa. Lisäksi tuen organisaatioita muutosprosesseissa, joissa uutta tietoa ja uusia toimintatapoja halutaan saada osaksi organisaation työkulttuuria.

Roosa Veijola
Hallinnollinen assistentti
044 9697103

Osaamisalueita:
Kansainväliset suhteet, vaikuttajaviestintä, ihmisoikeuskysymykset

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen vaatii laajojen kokonaisuuksien hahmottamista ja ymmärtämistä. Taustani on historiassa ja kansainvälisessä politiikassa, joten tarkastelen yhteiskunnallisia ilmiöitä sekä kansallisella että globaalilla tasolla. Minua kiinnostavat erityisesti globaalihallinnon rakenteisiin ja ihmisoikeuksiin liittyvät kysymykset. Kiinnostukseni kansainvälisiä ilmiöitä kohtaan on vienyt minua töihin Suomen lisäksi myös muun muassa Lähi-itään, Hongkongiin, Hollantiin ja Thaimaahan.

Työskentelen e2 Tutkimuksessa hallinnon ja viestinnän tehtävien parissa. Innostun vaikuttavasta, vastuullisesta ja oivaltavasta yhteiskunnallisesta viestinnästä.

Hallitus
Risto Murto
hallituksen puheenjohtaja

Juha Marttila
hallituksen jäsen

Anna Herlin
hallituksen jäsen

Ilkka Ruostetsaari
hallituksen jäsen

Hannu Kallio
hallituksen jäsen

Johan Aura
hallituksen jäsen