Asiantuntijat
Karina Jutila
johtaja, yhteiskuntatieteiden tohtori
050 5515 361

Tutkimus voi palvella päätöksentekoa nykyistä paremmin, näin uskon. Siksi teen töitä e2:ssa demokratian ja kestävän yhteiskunnan hyväksi: eriarvoisuutta voidaan poistaa ja ympäristön tilaa kohentaa. Olen työskennellyt tutkijana, kouluttajana ja asiantuntijana mm. eduskunnassa. Politiikan prosessit ja vaikuttaminen ovat tuttuja. Kirjoitan kolumneja sanomalehti Kalevaan.

Kaisa Karttunen
tutkija, maatalous- ja metsätieteiden tohtori
040 7018 129

Pohdin ruokaturvaa ja ruokajärjestelmien toimintaa maailman tasolta paikalliselle tasolle. Aikaisemmat työt kehitysmaissa ja FAO:ssa vetävät huomiotani erityisesti ilmasto- ja ympäristökysymyksiin. Maailma pelastetaan lautasellinen kerrallaan.

Ville Pitkänen
tutkija, dosentti, valtiotieteiden tohtori
040 7770 869

Kiinnostuksen kohteitani ovat demokratia, poliittinen viestintä, media ja kampanjointi. Viimeisimmät tutkimukseni ovat käsitelleet suomalaisten arvoja, asenteita ja identiteettejä. Siirryin e2 Tutkimukseen Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksesta.

Jussi Westinen
tutkija, valtiotieteiden tohtori
040 8335 799

Olen taustaltani vaalitutkija. Erityisosaamistani ovat arvoja ja asenteita ja yhteiskunnallista osallistumista koskeva tutkimus sekä tilastolliset menetelmät. Väittelin Åbo Akademista valtiotieteiden tohtoriksi (VTT) aiheenani poliittiset jakolinjat 2000-luvun Suomessa. Erilaiset yhteiskunnalliset ilmiöt ja niiden monisyisyys kiinnostavat ja innostavat.

Jenni Simonen
tutkija, valtiotieteiden tohtori
050 3465 021

Olen kiinnostunut kulttuurisista ja yhteiskunnallisista ilmiöistä ja teen tutkimusta niiden ymmärtämiseksi. Siirryin e2:een Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkijan tehtävästä. Viimeisimmät tutkimukseni ovat käsitelleet perheitä, nuoria, sukupolvien välisiä suhteita ja alkoholikysymyksiä. Aiempi työhistoriani motivoi tarkastelemaan eri ryhmien kokemuksia ja etsimään dialogia niiden välille.

Aino Heikkilä
tutkimuskoordinaattori, yhteiskuntatieteiden maisteri
044 3028 727

Haluan ymmärtää yhteiskunnallisten muutosten moniulotteisia vaikutuksia. Se toi minut e2:een, jossa työskentelen tutkijatiimin tukena. Pro gradu -tutkielmassani tarkastelin etnografisin keinoin vastaanottokeskuksen työntekijöitä lokaalien ja globaalien vaikutusten ristipaineessa.

Anni Savikurki
tutkimuskoordinaattori, maatalous- ja metsätieteiden maisteri
040 8344 829

Ihannemaailmassani maatalous on sopusoinnussa ympäristön kanssa ja tuottaa kestävää ruokaturvaa kaikille.

Tämä ihannekuva on vienyt minut kehittyviin maihin: olen tutkinut ghanalaisten pienviljelijöiden innovaatiosysteemejä ja työskennellyt Etiopiassa maatalouden arvoketjuhankkeessa. Pääsin todistamaan kuinka tuotteiden laadun parantuessa toimeentulo paranee. Se edellyttää kuitenkin toimivaa systeemiä, kuten aktiivisia markkinoita.

Systeemiajattelu vaatii eri tekijöiden välisten yhteyksien ymmärtämistä. Sitä haluan edistää e2:ssa.

Samuli Tikkanen
Tutkimusassistentti
040 0926 627

Taloutta on vaikea erottaa politiikasta. Olen kiinnostunut siitä, kuinka talous vaikuttaa muihin yhteiskunnallisiin instituutioihin, kulttuuriin sekä omiin toimintamalleihimme. Mitä vaikutuksia palkkatyön muutoksella tai digitalisaatiolla on meidän omaan sosiaaliseen käyttäytymiseemme?

Kandidaatintutkielmassani tarkastelin saamenpukua markkinoilla, kuinka kulttuurituotteiden yhteisölliset merkitykset voivat muuttua markkinavaihdon myötä.

e2:ssa tahdon oppia popularisoimaan tutkittua tietoa.

Hallitus
Tuija Talvitie
puheenjohtaja

Juha Marttila
hallituksen jäsen

Ilkka Ruostetsaari
hallituksen varapuheenjohtaja

Sixten Sandström
hallituksen jäsen

Kirsti Ylösjoki
hallituksen jäsen